Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Mozgu a nervového systému > Skleróza multiplex sa nedá vyliečiť, ale DÁ sa liečiť!

Skleróza multiplex sa nedá vyliečiť, ale DÁ sa liečiť!

Skleróza multiplex (roztrúsená skleróza, SM) je zápalovo-degeneratívne ochorenie mozgu a miechy. Liečba tohto ochorenia prináša v posledných rokoch pacientom lepšie zdravotné výsledky a kvalitnejší život. 

Charakteristickým prejavom relaps-remitujúcej formy ochorenia (najčastejšie sa vyskytujúca forma) sú tzv. ataky. V dôsledku poškodenia nervových buniek v rôznych oblastiach mozgu a miechy sa ataky prejavujú rôznymi neurologickými a psychickými príznakmi.

Nebezpečné ataky

Častým prejavom je zápalové postihnutie očného nervu prejavujúce sa poruchou zraku, ktoré môže byť jedným z prvých príznakov ochorenia. Z iných neurologických príznakov sa u pacientov môže objaviť napríklad oslabnutie, znecitlivenie niektorej končatiny, porucha rovnováhy, pamäti, porucha kontroly močenia a pod.

Následne dochádza v priebehu niekoľkých dní až týždňov k hojeniu postihnutej oblasti mozgu a miechy, aj s využitím rezervných mechanizmov centrálneho nervového systému, a to hlavne u osôb mladšieho veku. Vzniknutá porucha sa upraví čiastočne alebo úplne. Niektoré ataky však môžu zanechať aj trvalé následky.

Skrytý priebeh a diagnostika

Zo začiatku môže ochorenie prebiehať dlhý čas aj skryto. Môže sa prejavovať napríklad zvýšenou únavou. Jeho prítomnosť sa niekedy zistí náhodne, až pri vyšetrení mozgu magnetickou rezonanciou. Okrem klinických príznakov ochorenia je potrebné mať túto diagnózu podporenú tiež ďalšími vyšetreniami (vyšetrenie mozgovomiechového moku, evokované potenciály a iné testy).

Pretože môžu byť klinické príznaky ochorenia veľmi pestré, nie vždy sa na prítomnosť tohto ochorenia myslí. Diagnóza sa preto môže niekedy stanoviť oneskorene.

Spôsoby liečby SM

Liečba sklerózy multiplex sa v ostatnom desaťročí dramaticky zmenila. U ľudí so SM je dnes pomocou vhodnej a včasnej liečby možné dosiahnuť priaznivejší zdravotný výsledok a lepšiu kvalitu života.

Liečbu možno všeobecne rozdeliť do dvoch kategórií: symptomatická liečba, ktorá ovplyvňuje príznaky choroby a liečba liekmi modifikujúcimi ochorenie, ktorá mení priebeh ochorenia.

Lieky modifikujúce chorobu môžu v skutočnosti spomaliť progresiu SM a zabrániť recidívam. Pacient tak môže zostať aktívny po dlhšiu dobu. Tieto lieky účinkujú tak, že potlačia imunitný systém, ktorý pri SM narúša ochranný povlak (myelín) obklopujúci nervy, ale aj samotné nervové vlákna, čo je spojené s prejavmi trvalého poškodenia CNS.

Nutnosť včasnej liečby

K SM sa už dávno nestaviame spôsobom „počkáme a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, a potom začneme liečiť“. Štúdie ukazujú, že včasná liečba odďaľuje invaliditu. A práve s ňou sa spája podstatný nárast výdavkov na liečebnú starostlivosť, ale aj na sociálne zabezpečenie.

K trvalému poškodeniu nervového systému dochádza pri SM oveľa skôr, ako sa v minulosti predpokladalo. Odloženie liečby už o rok či rok a pol vedie k zhoršeniu postihnutia. Liečbu teda treba začať už pri objavení sa prvého príznaku ochorenia. Nie je na čo čakať. Každé oddialenie liečby zvyšuje riziko následného postihnutia. Súčasná medikamentózna liečba je v pokročilejšom degeneratívnom štádiu ochorenia už neúčinná.

Výzvy pre účinnejšiu terapiu

Z celkového odhadovaného počtu pacientov s týmto ochorením sa u nás lieči približne tretina. Jednou z možných príčin tohto stavu je, že sa ochorenie pre nedostatočnú informovanosť o jeho rôznych prejavoch, a tiež pre laxný postoj pacienta k začiatočným prejavom ochorenia, diagnostikuje oneskorene. Neskorý začiatok liečby znižuje šancu na významnejšie liečebné ovplyvnenie ochorenia.

Pacienti sa v súčasnosti liečia viacerými liekmi v injekčnej a infúznej podobe, ale aj vo forme tabliet. Aj napriek relatívne vysokej cene týchto liekov je u nás liečba plne hradená zdravotnými poisťovňami.

Je veľmi dôležité, aby sme cestou osvety a vzdelávania prispievali k včasnej diagnostike ochorenia, a tým aj k rozhodnutiu o včasnom nasadení účinnej liečby. Tak dokážeme zabrániť ďalšiemu nepriaznivému vývoju ochorenia smerujúceho k závažnému zneschopneniu pacienta.

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., Neurologická klinika LF SZU, UN Bratislava, Ružinov

Zdroj:http://www.biologickaliecba.eu/