Nachádzate sa: Úvod > Dispečing > Opatrovateľská služba - centrálny dispečing > V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu

V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu

Z rozpočtu Petržalky bolo v roku 2014 na tento druh sociálnej služby vyčlenených takmer 378 000 eur

Domáca opatrovateľská služba je jednou z možností ako pomôcť rodinám, odbremeniť najbližších a zvýšiť kvalitu života seniorov. Petržalka každoročne eviduje nárast počtu seniorom, ktorým túto pomoc cez Stredisko sociálnych služieb Petržalka poskytuje.

Jeho riaditeľka Soňa Chanečková hovorí, že: „Domáca opatrovateľská služba je pravidelná starostlivosť určená pre podporu samostatného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.“

Domáca opatrovateľská služba v praxi znamená poskytovanie úkonov zameraných napríklad na osobnú hygienu, starostlivosť o domácnosť, sprievod na lekárske vyšetrenie, ale aj dovoz obedov. Zároveň zahŕňa sociálne poradenstvo, ktoré sa týka informácií legislatívnoprávneho zamerania aj vecného charakteru.

S každoročným nárastom počtu klientom, ktorým je poskytovaná domáca opatrovateľská služba, sa zvyšuje aj počet opatrovateliek a zároveň aj objem financií vyčlenených z rozpočtu mestskej časti. Kým napríklad v roku 2012 bola táto forma pomoci zabezpečovaná 36 opatrovateľkami pre 146 klientov, v minulom roku pomáhalo 43 opatrovateliek 198 klientom. Z rozpočtu Petržalky bolo v roku 2014 na tento druh sociálnej služby vyčlenených takmer 378 000 eur.

Prínos tejto formy pomoci vidí starosta Vladimír Bajan v tom, že: „Táto služba umožňuje seniorom žiť pokojným životom v prirodzenom a dôverne známom domácom prostredí s blízkymi, pričom poskytuje pocit istoty a umožňuje žiť nezávislý život.“

Detaily – podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ako aj informácie o tom komu nemožno túto pomoc poskytovať a čo všetko zahŕňa domáca opatrovateľská služba – spracovala mestská časť Bratislava-Petržalka do informačného letáka, ktorý je prístupný na webovej stránke a sociálnej sieti mestskej časti. Všetky letáky sú na požiadanie zasielané obyvateľom, ktorí sa zaslaním e-mailu na tlacove@petrzalka.sk prihlásili k ich odberu.
Bratislava 12. 5.015
Michal Kaliňák

Domáca opatrovateľská služba

Domáca opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej starostlivosti, ktorú samospráva zabezpečuje v úzkej spolupráci so Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Pravidelná starostlivosť určená na podporu samostatného života tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
V súčasnosti Stredisko sociálnych služieb Petržalka poskytuje domácu opatrovateľskú službu v 159 domácnostiach, ktorú poskytuje 40 opatrovateliek. Dovoz obedov do domácnosti zabezpečujeme 75 občanom denne dvomi autami opatrovateľskej služby. Túto prácu koordinujú dve sociálne pracovníčky.

Komu nemožno poskytovať domácu opatrovateľskú službu?

Obyvateľom, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, sú opatrovaní fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie (zákon č. 447/2008) ani obyvateľom, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008) a tým, ktorým je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu?

Váš prvý krok bude smerovať na miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17 – Technopol, na 5. poschodie číslo dverí 519, kde si vyzdvihnete formulár Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú vyplníte a priložíte všetky lekárske správy. Po sociálnom šetrení, kedy si zamestnanci preveria všetky skutočnosti, a po vypracovaní správy nášho posudkového lekára vydá právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To je prílohou k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Formulár žiadosti si vyzdvihnete osobne v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18, na úseku domácej opatrovateľskej služby alebo si ho stiahnete na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk v oddelení „Formuláre“.

Žiadosť musí potvrdiť:

Prílohy k žiadosti:

V prípade krízovej intervencie (bezodkladnej pomoci) sa poskytuje sociálna služba pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby ak ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje okamžitú pomoc. Písomné náležitosti sa predkladajú v tomto prípade dodatočne.

Ak obyvateľ nemá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo nie je obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka bude platiť úhradu za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

Ako požiadať o donášku obeda?

Podmienky pre poskytovanie donášky obeda do domácnosti sú tie isté, ako pri začatí poskytovania sociálnej služby. Je to jeden z poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti.

Je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok na stravovanie (len pri dôchodku menej ako 500 €) na mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 5. poschodie.

Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na:

Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
 Telefón: 02/625 20 415
 Mobil: 0910 176 405
E-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk
 Web: www.ssspetrzalka.sk

Zdroj:http://www.humanisti.sk