Nachádzate sa: Úvod > Kurzy a školenia > Slepecké písmo > Základná - sociálna rehabilitácia

Základná - sociálna rehabilitácia

Trvá 5 mesiacov s nástupom v septembri a februári. Je zameraný na výcvik základných zručností nevyhnutných pre zrakovo postihnutého človeka.

Obsahuje:

Poslaním kurzu základnej rehabilitácie je adaptácia dospelých ťažko zrakovo postihnutých na zmenené životné podmienky tak, aby opätovne získali stratenú samostatnosť a nezávislosť v oblasti priestorovej orientácie a samostatného pohybu, písomnej komunikácie a získavania rôznych informácií, sebaobsluhy, využívania kompenzačných pomôcok, kontaktov s verejnosťou a pri riešení rôznych životných situácií. Počas obsolvovania tohto 5-mesačného kurzu sa veľká pozornosť venuje aj príprave na úspešné zvládnutie kurzov pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie.

Kurz základnej rehabilitácie obsahuje tieto vyučovacie predmety:

 1. Priestorová orientácia a samostatný pohyb:
  Strata zraku alebo jeho vážne poškodenie spôsobuje predovšetkým obmedzenie mobility človeka. Počas 8 hodín týždenne sa frekventanti postupným zvládnutím jednoduchých úloh (chôdza v priamom smere, odhad vzdialenosti, sluchová orientácia) a nácviku techniky dlhej bielej palice až po samostatné zvládnutie trasy stávajú samostatnejšími, oslobodzujú sa od výhradnej závislosti na sprievodcovi. O rozvoj výučby PO SP zrakovo postihnutých sa zaslúžili najmä Mgr. Ján Zoričák a PaedDr. Jozef Franer.

 2. Čítanie a písanie bodového písma:
  Znalosť Braillovho písma je pre ťažko zrakovo postihnutých jednou z nevyhnutných podmienok získavania nových informácií. Napriek všetkým technickým vymoženostiam (magnetofóny, záznamníky, počítače, scannery a pod.), znalosť bodového písma umožňuje čítať slepecké časopisy, knihy i študíjne materiály, písomne komunikovať s ostatnými nevidiacimi i zaznamenávať si rôzne údaje, či poznámky. Tomuto predmetu je venovaných 8 hodín týždenne, pričom metodiku nácviku čítania bodového písma a písania na Pichtovom stroji vypracovali PaedDr. Ján Ličko a PaedDr. Jozef Franer. Prvý samostatný šlabikár pre potreby dospelých zrakovo postihnutých spracovali manželia Ján A Viera Ličkovci, autorom nového prepracovaného šlabikára je PaedDr. Jozef Vizváry.

 3. Rehabilitačné cvičenia v sebaobsluhe:
  Sebaobslužné práce sú súčasťou každodenného života. Ako zvládať tieto činnosti bez kontroly zraku, pomocou špeciálnych pomôcok a postupov, sa učia frekventanti 4 hodiny týždenne v praktickej činnosti. Od osobnej hygieny cez upratovanie, pranie, žehlenie prípravu jednoduchých i zložitých jedál získava frekventant pocit väčšej samostatnosti i užitočnosti v rodine. Metódy, postupy a tézy pre výučby jednotlivých zložiek sebaobsluhy vypracovala Viera Ličková, ktorá je aj autorkou projektu cvičnej kuchynky pre praktický nácvik prípravy jedál a nápojov. Spolu s manželom spracovala metodickú príručku Samostatnosť ZP v kuchyni.

 4. Písanie na stroji:
  Ako presne a rýchlo napísať na kacelárskom stroji žiadosť, objednávku, rôzne listy je náplňou 4 hodín týždenne. Pomocou špeciálne upravenej metodiky prstokladu aj nevidiaci dosahujú slušné pisárske výkony 60 až 120, ba i 200 úderov za minútu.

 5. Kompenzácia zraku:
  Informácie o okolitom svete, ktoré nevidiaci nemôžu získavať zrakom, nahrádzajú vnemami pomocou ostatných zmyslov. Rozvoju sluchu, hamtu, čuchu i chuti sú venované 2 hodiny týždenne. Frekventanti sa naučia používať rôzne zvuky, používať šablóny pri podpisovaní, zahrať si upravené spoločenské hry a pod. Pri nácviku podpisu aj úplne nevidiacim je výborným pomocníkom reliéfna cvičebnica Viery Ličkovej.

 6. Sociálno - právna poradňa, odborný seminár a základy sebarealizácie zrakovo postihnutých:
  Slúžia na pochopenie novej situácie, postavenia a možnosti zrakovo postihnutého v spoločnosti. Frekventanti sa oboznámia s možnosťou pracovného a spoločenského uplatnenia, s obsahom zákona a sociálnej pomoci zdravotne postihnutým občanom, dôchodkovým zabezpečením atď. Tieto hodiny prednášok a diskusií sú dôležitým nástrojom na psychické vyrovnanie sa s postihnutím.

 7. Telesná výchova a šport:
  Zvyšovanie telesnej zdatnosti a udržiavanie kondície podporuje dobrú psychickú pohodu. V dobre vybavenej telocvični, ale i v prírode, na športovom ihrisku, zimnom štadióne, sa ponúka veľká možnosť športového vyžitia. Za pozdvihnutie úrovne Tv a športu zrakovo postihnutých v 80. rokoch sa zaslúžil Mgr. Ján Zoričák, ktorý je aj hlavným aktérom rozvoja bežeckého lyžovania ZP. Je autorom publikácie Telesná zdatnosť a prietorová orientácia ZP.

 8. Pracovná výchova:
  Delí sa na Pv mužov a Pv žien, čo predurčuje i jej obsahovú náplň. Muži sa venujú jednoduchým montážnym činnostiam (oprava vodovodnej batérie, zámku na dverách), opracovaniu dreva i kovov, opletaniu košov. Jednoduché šitie, vyšívanie, pletenie, háčkovanie, macramé je náplňou Pv žien. Vďaka dôležitosti, nápaditosti a majstrovstvu dielenského učiteľa Mgr. Milana Richtarčíka frekventanti v rámci Pv mužov získali potrebné vedomosti a zručnosti pre úspešné zvládnutie rôznych manuálnych činností.

Učebné osnovy pre jednotlivé predmety základnej rehabilitácie pod vedením Doc.Dr. Jána Jesenského,CSc. v rokoch 1976-1977 vypracovali pedagógovia RSZP: PaedDr. Jozef Vizváry, PaedDr. Jozef Franer, PaedDr. Ján Ličko, Štefan Košiar a Viera Ličková, ktorí sa zároveň podieľali na zriaďovaní našej inštitúcie. Frekventanti v základnom kurze získavajú nové vedomosti i návyky a natoľko sa psychicky vyrovnajú so svojím zrakovým handicapom, že drvivá väčšina z nich prejaví záujem o následné pracovné a rekvalifikačné kurzy. Počas 30-ročnej existencie RSZP absolvovanie základného kurzu pomohlo 802 zrakovo postihnutým.

Tip: Navštívte fotogalériu základnej - sociálnej rehabilitácie