Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Nadácie > Zoznam nadácií

Zoznam nadácií

Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO)
AOZPO je správcom účtu Slovensko bez bariér, z ktorého poskytuje zdravotne postihnutým občanom finančný doplatok na zdravotné alebo kompenzačné pomôcky.

AV Mobilita
Chránená dielňa AV Mobilita s.r.o. zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zdravotne a telesne postihnutých občanov (motoristov i nemotoristov), so zámerom zlepšenia ich časových a mobilných podmienok.

Budúcnosť deťom
Podpora detských domovov, pomoc postihnutým ľuďom, prevencia mládeže pred drogami, kriminalitou a civilizačnými chorobami, ochrana životného prostredia. Prispievajú na kúpu pomôcok aj na rehabilitačné pobyty.

Detský fond Bánovce nad Bebravou
Ochraňovanie práv dieťaťa. Pomoc zdravotne postihnutým deťom. Podporovanie talentovaných detí a mládeže a celková pomoc pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež.

  • Detský fond Bánovce nad Bebravou, n. f.
   Novomeského 1320/2
   965 01 Bánovce nad Bebravou

Detský fond NÁDEJ
Neinvestičný fond NÁDEJ je zameraný na pomoc pacientom s onkologickým ochorením na území SR a pomoc pri modernizácii vybavenia onkologických oddelení nemocníc na východom Slovensku a pomoc pri modernizácií materiálneho vybavenia hospicov v uvedenom regióne.

Detský fond Slovenskej republiky – Konto Bariéry
Pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.

Dobrý anjel
Pravidelnými mesačnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto rodina dostala do finančnej núdze.

Humanitná nadácia zdravotne postihnutých
Pre deti a dospelých: spolufinancuje liečebné pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch a rehabilitačné pobyty v rehabilitačných centrách v SR a v zahraničí a tiež zabezpečuje doplácanie alebo nákup zdravotnej techniky a pomôcok.

Integra
Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je vytvárať príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených ľudí.

Karloveská nadácia
Rozvoj duchovných hodnôt na ochranu a realizáciu demokracie i ľudských práv a iných humanitných cieľov, na rozvoj kultúrnych hodnôt a vzdelanosti, na podporu športu, zdravia a sociálne postihnutých.

  • Karloveská nadácia
   Lackova 1
   841 04 Bratislava - Karlova Ves

Križovatky n. f.
Združovanie finančných a materiálnych prostriedkov určených na rozvoj sociálnych služieb. Ochrana ľudských práv. Rozvoj duchovných hodnôt a podpora zdravia a vzdelávania. Individuálna humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktorí potrebujú naliehavú pomoc.

Kvapka Nádeje
Bola založená za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov určených predovšetkým k zaisteniu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Mládežnícka organizácia Plusko
Podpora využívanie voľného času zdravých a zdravotne postihnutých.

Nadácia Carmeuse

  • Nadácia Carmeuse
   Slavec 179
   049 51 Slavec

Nadácia Clementia
Účel nadácie:
– poskytovanie finančnej pomoci konkrétnym deťom, študentom pri rozvoji ich talentu,
– poskytovanie finančnej podpory organizaciam pri činnsti suvisiacej s poslanim nadácje,
– poskytovanie finančnej potpory pri publikovaní odbornych prác a knih zameraných na osvetu a prevenciu závislosti rôzneho druhu.

Nadácia Dalkia Slovensko
Nadácia Dalkia Slovensko

Nadácia Danubiana
V sociálnej oblasti poskytuje finančnú pomoc osamelým matkám v hmotnej núdzi, rodinám v hmotnej núdzi a na štúdium žiakom a študentom pochádzajúcim zo sociálne slabších rodín v hmotnej núdzi.

Nadácia Espérance
Nadáciu založili ľudia, ktorých teší dobrý pocit, že môžu urobiť niečo viac pre tých, ktorí to potrebujú. Chcú pomáhať ľuďom, ktorí nemali to šťastie ani možnosti rozvíjať svoje schopnosti tak ako iní.

Nadácia Humanita
Účel nadácie: vytváranie podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva, integrácia zdravotne postihnutých, sociálne znevýhodnených a spoločensky neprispôsobivých občanov do reálneho života, ochranu zdravia a vytváranie zdravého spôsobu života a jeho udržania, rozvoj a skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb, zmierňovanie sociálnych dôsledkov krízových situácií, rozvoj ďalšieho vzdelávania dobrovoľníkov, verejnosti ako aj cieľových skupín, zmierňovanie následkov prírodných či iných katastrof.

  • Nadácia Humanita
   Ružová dolina 27
   821 09 Bratislava

Nadácia Intenda
Podporuje mladých ľudí so zdravotným postihnutím i sociálne znevýhodnených ľudí.

Nadácia J&T
Účel nadácie:
– vytváranie podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva,
– ochranu zdravia a vytváranie zdravého spôsobu života a jeho udržania,
– rozvoj a skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb,
– zmierňovanie sociálnych dôsledkov krízových situácií,
– rozvoj ďalšieho vzdelávania dobrovoľníkov, verejnosti ako aj cieľových skupín,
– zmierňovanie následkov prírodných či iných katastrof.

Nadácia Jána Korca
Poslanie Nadácie Jána Korca vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza mladého človeka.

Nadácia Mira Šatana
Poslaním nadácie je podporovať presne definovaný segment obyvateľstva (deti a mládež do 18 rokov), zvyšovať kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovať tak sociálnu a životnú úroveň tejto skupiny obyvateľov Slovenska.

Nadácia na podporu občianskych aktivít
Poslaním NPOA je rozvíjať občiansku spoločnosť prostredníctvom manažovania grantových programov pre mimovládne organizácie a inštitúcie verejného sektora zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, cezhraničnú spoluprácu a rozvojovú pomoc.

Nadácia Nádej Martinka Sucháča
Účelom nadácie, je poskytovať finančnú pomoc, peňažné prostriedky občanom SR, ktorí sú zdravotne postihnutí, prevažne onkologickými ochoreniami, alebo inými závažnými ochoreniami.

Nadácia Orange
Prispieva na pomôcky, aj na kúpeľnu liečbu.

Nadácia Penta
V oblasti svojich charitatívnych a filantropických aktivít  pomáha aj chorým a postihnutým, deťom v nemocniciach a rodinám v hmotnej núdzi.

Nadácia Petra Dvorského HARMONY
Nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra pre zdravotne postihnuté deti.

Nadácia Poštovej banky
Pomáha zdravotne postihnutým prekonať ťažkosti a prispieť ku kvalite ich života.

Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách.

Nadácia Prima banky
Ciele nadácie: zlepšenie zdravia a kvality života obyvateľstva obcí, miest a regiónov,podpora aktivít zameraných na zachovanie a obnovu prírodných a kultúrnych hodnôt a na ochranu a tvorbu životného prostredia,podpora vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja,podpora lokálneho rozvoja a inovácií, podpora miestnych iniciatív, dobrovoľníctva a medzi sektorovej spolupráce.

Nadácia Reinhold a Carmen Wurth
Vecnými a finančnými darmi pomáhame každoročne chorým, handicapovaným a opusteným deťom v nemocniciach, ústavoch a domovoch ako aj starým ľuďom v domovoch dôchodcov.

Nadácia Salve
Podporujeme rozvoj ekonomického a podnikateľského myslenia, ktoré dáva ľuďom možnosť aktívne a zodpovedne si zabezpečiť plnohodnotnejší život.

Nadácia Silvie Gašparovičovej
Prispieť svojim dielom k tomu, aby sa aj Slovensko čo najrýchlejšie začlenilo medzi štáty, ktoré si vzdelanie zvolili za svoju prioritu má za cieľ aj nadácia, ktorú sme založili.

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia vo svojich aktivitách myslí aj na podporu zdravia malých pacientov. Prispela aj na zakúpenie diagnostického pristroja pre Kliniku detskej neurológie LF v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

Nadácia SPP
Poskytuje finančné dary na charitatívne a filantropické projekty.

Nadácia TA3
Účelom nadácie je:
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravýa sociálne prospešný vývoj detí a mládeže
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná,vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti

Nadácia Televízie Markíza
Môže pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v životnej tiesni, podporiť sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, pomôcť ústavom sociálnej starostlivosti , ústavom pre deti a mládež a nemocničným a lekárskym zariadeniam.

Nadácia VÚB
Naším cieľom je podporiť zlepšenie kvality života detí a mentálne a telesne postihnutých ľudí, a pomôcť im plnohodnotne sa začleniť do života a pracovného procesu.

Nadácia Železiarne Podbrezová
Účel nadácie:
– vytváranie podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva,
– integrácia zdravotne postihnutých, sociálne znevýhodnených a spoločensky neprispôsobivých občanov do reálneho života,
– ochranu zdravia a vytváranie zdravého spôsobu života a jeho udržania,
– rozvoj a skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb,
– zmierňovanie následkov prírodných či iných katastrof.

Nadácia ZSNP a SLOVALCO
Poslaním nadácie je podporovať vybrané oblasti spoločenského života, vzdelávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia, zdravie a zdravotníctvo, sociálne regionálne projekty a kultúru.

Nitrianska nadácia DIEŤA
Účel nadácie:
– pomáhať a aktívne sa podieľať na pomoci handicapovaným
deťom s kombinovanými chybami psychomotorického vývinu a ich rodinám, –
podpora všeobecnej informovanosti o handicapovaných deťoch a
možnostiach poskytovania pomoci pri ich začleňovaní do spoločnosti,
– podpora odbornej informovanosti a vzdelávania matiek s patologickými
graviditami o možných rizikách očakávaného dieťaťa,
– podpora spoločenských, kultúrnych
a športových aktivít handicapovaných detí a ich rodín, prispievať na komplexnú
rehabilitačnú starostlivosť handicapovaných detí,
– podpora odborného rastu pracovníkov a občanov zaoberajúcich sa
poruchami nervového systému handicapovaných detí.

  • Nitrianska nadácia Dieťa
   Farská 5
   94901 Nitra
 • 037 / 65 215 04

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Napomáhanie k zdravotnému uvedomeniu pacientov s nervovosvalovým ochorením, k lepšiemu poznaniu ochorenia, aktívnej orientácii na život, v boji proti rezignácii.

Pacientská organizácia klímy psychosociálne postihnutých
Vytváranie prointegračnej klímy psychosociálne postihnutých.

  • Pacientská organizácia zdravia duše,
   rehabilitácií vôle
   Areál PN Stráňany
   071 01 Michalovce
 • 056 / 64 415 30 klapka 117

Pomoc deťom v kríze
Pomoc hlavne deťom zanedbávaným, zneužívaným a týraným. Vyhľadávanie detí, ktoré potrebujú akútnu pomoc, poskytovanie individuálnej aj skupinovej terapie. Postupné budovanie detského krízového centra.

Pomoc deťom v ohrození
Prispievajú na kúpu pomôcok pre deti.

Pontis
Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku.

Pro Futura
Poskytovanie služieb pre sociálne slabších občanov so zameraním sa na dôchodcov a nezamestnaných. Podporovanie telesne a mentálne postihnutých detí, vzdelanosti rómskych detí a ich prípravy do škôl.

Rozum a cit
Finančná podpora na príspevok pre ZŤP, rehabilitácie a zdrav. pomôcky.

Samaritán n. f.
Ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov pozostávajúca z pomoci osobám telesne a duševne postihnutým; pomoci osbám žijúcim v ťažkých sociálnych podmienkach; zabezpečenie vhodného primeraného liečenia v zodpovedajúcom zdravotníckom zariadení a úhrady nákladov s tým spojenými, potrebných liekov, ktoré vyžaduje zdravotný stav, opatrovateľa vykonávajúcehoopateru pre vyššie uvedené osoby, u ktorých to vyžaduje ich zdravotný stav, potrebných prostriedkov na výchovu a vzdelanie.

  • Samaritán, n. f.
   Rojkovičova 5
   052 01 Spišská Nová Ves

Šanca, n.f.     
Aktivity fondu sú zamerané na starostlivosť o postihnuté deti a mládež.

Slovenská humanitná rada
Ochrana a presadzovanie záujmov a práv zdravotne a sociálne postihnutých občanov, zmierňovanie ľudského utrpenia.

Slovenské združenie stomikov

Slovenský Červený kríž
Predchádzanie utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu, náboženstvo, politické presvedčenie a snaha o jeho zmierňovanie (plnenie úloh podľa Ženevských konvencií a dodatkových protokolov).

Slovenský výbor pre UNICEF
Práca v prospech detí – popularizácia a implementácia Dohovoru o právach dieťaťa, vydávanie a propagovanie štúdií o stave detí, sústreďovanie fondov pre financovanie zdravotných a vzdelávacích projektov pre deti a na humanitárnu pomoc.

Socia
Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupínu:
– poskytujeme granty pre neziskové organizácie, školy a jednotlivcov
– odmeňujeme najkvalitnejšie programy MNO cenou nadácie SOCIA

Solidarita
Účelom nadácie je prispievať priamo jednotlivcom a rodinám, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a organizáciám, ktoré pracujú s takýmito ľuďmi a tiež s ľuďmi, ktorých postihla choroba alebo iné nešťastie.

Solidarita – východ
Hlavné zameranie nadácie:
Charita, financovanie sociálnych programov u slabších jednotlivcov, zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie zariadenia, protidrogové programy a zdravotnícku osvetu, hlavne Východoslovenského regiónu.

Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
Ochrana záujmov a potrieb osôb s Downovým syndrómom a ich rodín, presadzovanie skvalitnenia zdravotníckej starostlivosti najmä v rizikových obdobiach, presadzovanie adekvátneho vzdelávania, zlepšenie informovanosti rodín s Downovým syndrómom a ostatnej populácie.

Spoločnosť Transpetrol, a. s.
Prispievajú na kúpu auta aj zdravotné pomôcky.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím všetkých vekových kategórií a ich rodinám. Organizovanie prednášok, seminárov, konferencií, výmenných pobytov.

Želaj si, o. z.
Nezisková organizácia ŽELAJ SI plní želania deťom, ktoré sú ťažko choré. Deti si môžu želať: Kam by chceli ísť, s kým by sa chceli stretnúť, čím by chceli byť alebo čo by chceli mať, NAJVIAC NA SVETE.

Život bez obáv
Účelom nadácie je podpora a rozvoj duchovných hodnôt, princípov humanity v spoločnosti a zdravotníctva.

Zdroj: www.onas-oz.sk