Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Zákony > Na čo majú nárok > Príspevky na kompenzačné pomôcky

Príspevky na kompenzačné pomôcky

Na základe zákona č 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci majú zdravotne postihnutí občania možnosť okrem iného požiadať o príspevok na kompenzačné pomôcky a služby.

Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje štát pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a formou preukazov ZŤP. Podrobné informácie nájdete v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Dostupné peňažné príspevky:

Nasledovné preukazy si môžu dať vyhotoviť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:

Vzory žiadostí:

Parkovací preukaz

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Podrobnejšie informácie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy Slovenskej republiky

POSTUP pri žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu

Prvou podmienkou je pridelenie preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý). Potom osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, rodič dieťa so zdravotným postihnutím, prípadne iná osoba, ktorej bolo zverené dieťa do osobnej starostlivosti podá písomnú žiadosť o priznanie príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadosť na podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť musí obsahovať:

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti.

K žiadosti sa predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s jej príjmom. Pri rozhodovaní o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu sa spoločne posudzujú tieto príjmy:

Vzory žiadosti na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu nájdete na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Podrobnejšie informácie o žiadosti o priznanie príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy Slovenskej republiky

Informácie o príspevku nájdete aj v článku „Príspevky na pomôcky dáva aj úrad práce“ alebo „Kto môže žiadať o poskytnutie príspevku“.

Zdroj:http://www.infosluch.sk