Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Zákony > Sociálne zákony > Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

 

Vedúca oddelenia: Ing. Monika Makýšová

• tel. číslo: 033/2440640
• e-mail: monika.makysova@upsvr.gov.sk

 

Peňažný príspevok na opatrovanie
Aktuálna výška opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu
Poskytovanie vrátených funkčných pomôcok alebo vrátených funkčných zdvíhacích zariadení
Telefónny zoznam pracovníkov oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
Súbory na stiahnutie

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať.

Podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu upravuje zákon č.  447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008”).

Pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu je zavedený valorizačný mechanizmus, čo v praxi znamená, že výška opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu sa bude  prepočítavať  v závislosti od úpravy výšky životného minima.

Na základe opatrenia MPSVR SR č. 186/2013  Z. z.  o úprave súm životného minima je ustanovená v § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu  198,09 Eur mesačne.  Trojnásobok životného minima predstavuje sumu 594,27 Eur.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu.

V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú poskytované nasledovné peňažné príspevky na kompenzáciu:

a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu - §22
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky - §24
c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky - §24
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky - §24
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky - §32
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia - §33
g) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla - §34
h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla - §35
i) peňažný príspevok na prepravu - §36
j) peňažný príspevok na úpravu bytu - §37
k) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu - §37  
l) peňažný príspevok na úpravu garáže - §37
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov   
      - na diétne stravovanie - §38 ods. 1 písm. a)
      - súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia - §38 ods. 1 písm. b) bod 1
      - súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla - §38 ods. 1 písm. b) bod 2
      - súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom - §38 ods. 1 písm. b) bod 3
n) peňažný príspevok na opatrovanie - §40

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.
Peňažný príspevok možno poskytnúť od 6. roku veku dieťaťa do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ŤZP. Po dovŕšení 65. roku veku je možné poskytovať peňažný príspevok len ak bol fyzickej osoby s ŤZP poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Peňažný príspevok možno poskytnúť len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.  Za pomôcku na účely tohto zákona sa považuje vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla  vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky, uvedené v zozname pomôcok. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú ustanovené opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR e. 7/2009 Z.z.

Peňažný príspevok možno poskytnúť na:

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky, alebo na úpravu pomôcky sa určí v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:

 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Oprava pomôcky je vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných častí, opotrebovaných častí alebo častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia. Možno ho poskytnúť len na opravu pomôcky, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Za opravu pomôcky sa považuje aj chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné činnosti  závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom
Peňažný príspevok možno poskytnúť, ak cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac  50 % ceny poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky, alebo najviac 50 % ceny pomôcky, alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej  na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.  Za zdvíhacie zariadenia sa považujú najmä:

Za kúpu zdvíhacieho zariadenia sa považuje aj kúpa jeho nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava ak je potrebná na jeho inštaláciu a prevádzku, pokiaľ má fyzická osoba s ŤZP v byte alebo rodinnom dome trvalý pobyt.
 
Výška peňažného príspevku je max. 11 617,88 eur.

 

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ak oň požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. Možno ho poskytnúť len na osobné motorové vozidlo,  ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.
Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:

je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo
sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo      
navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára  a dvakrát späť.

Výška peňažného príspevku  sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 eur.

V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou, výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 eur.

Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eur.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu OMV, na ktoré: bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
nebol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, ak je fyzická osoba s ŤZP jeho vlastníkom.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 eur.

Peňažný príspevok na prepravu

Možno ho poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorá na svoje pracovné, vzdelávacie, občianske a rodinné aktivity využíva prepravu zabezpečovanú:

osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy
obcou
registrovaným subjektom podľa zákona o živnostenskom podnikaní

Peňažný príspevok sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú  týmito subjektmi. Doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý prepravu zabezpečoval, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných výdavkov na prepravu a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, najviac však vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže

Cieľom týchto peňažných príspevkov je dosiahnutie bezbariérovosti bytu, rodinného domu, alebo garáže a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu.

Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú:

alebo úprava rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia jeho životnosti.

Pri určení výšky peňažného príspevku sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení, ktoré sú ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 6/2009 Z. z.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno ho poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa posudku odkázaná na zvýšené výdavky, ktoré jej vznikajú v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia pri stravovaní, pri zabezpečovaní hygieny, opotrebovaní šatstva, bielizne, obuvi alebo bytového zariadenia,  používaním osobného motorového vozidla  a starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.
Výška peňažného príspevku je poskytovaná mesačne:
      a) pre choroby a poruchy uvedené v I. skupine
      b) pre choroby a poruchy uvedené v II. skupine
      c) pre choroby a poruchy uvedené v III. skupine

Zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky na zabezpečenie bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ŤZP fyzickej osoby alebo výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky  náročných pomôcok, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu  šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky, slúžiace na jeho prevádzku, ktoré fyzická osoba s ŤZP využíva na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity. Za pracovnú aktivitu sa považuje aj podnikanie fyzickej osoby s ŤZP, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v mieste svojho trvalého pobytu.

Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť. Fyzická osoba s ŤZP je povinná absolvovať s takýmto psom každoročne veterinárnu prehliadku a doložiť o nej doklad.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP za kalendárny rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti  je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Účelom opatrovania je pomoc fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti  o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok možno priznať pri opatrovaní fyzickej osoby s  ŤZP staršej ako 6 rokov.
Opatrovanie na účely tohto zákona môže vykonávať: manžel, manželka, dieťa, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec,  nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec,  Fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu,
fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
iná osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, ktorá má trvalý  alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva. Fyzická osoba môže vykonávať opatrovanie, ak je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a opatrovaná osoba jej udelila  písomný súhlas s opatrovaním. Ak je príjem fyzickej osoby  s ŤZP  vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime, t. č. 272,412 eur, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime. Ak fyzická osoba s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak je fyzická osoba s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrovaných detí a fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia, možno peňažný príspevok na opatrovanie zvýšiť o 49,80 eur.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj v prípade, že fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie

je zamestnaná a jej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP,
si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečení fyzickej osobe s ŤZP opatrovanie inou osobou

 

 

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete na stránke

Poskytovanie vrátených funkčných pomôcok alebo vrátených funkčných zdvíhacích zariadení:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odbor sociálnych vecí a rodiny môže vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie poskytnúť  do užívania príslušnému orgánu, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovateľovi sociálnej služby alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná.

Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje fyzická osoba s ŤZP komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytuje do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia.

Zoznam vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne. Je možné ho nájsť na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny - www.upsvar.sk.

Bližšie informácie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu poskytnú pracovníci oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, II. poschodie, č. dverí 211, 212, 213, 214, 215.

Agenda je rozdelená podľa trvalého pobytu:

pri peňažných príspevkov na kompenzáciu – trvalý pobyt žiadateľa
pri peňažnom príspevku na opatrovanie – podľa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má byť opatrovaná

Telefonický kontakt na pracovníčky oddelenia: 033 / 2440 + klapka

meno a priezvisko miestnosť klapka
Mgr. Jana Drgoňová 211 643
Mgr. Ľubica Čeledová 211 647
Mgr. Daniela Hírešová 212 645
Mgr. Mária Krátka 212 645
Bc. Soňa Hrkelová 212 648
Mgr. Beáta Stančeková 212 648
Silvia Nemčeková 213 649
Mgr. Alžbeta Richtáriková 213 650
Mgr. Jana Kulifajová 213 650
Mgr. Lucia Vajglová 214 560
Bc. Silvia Blahútová 214 560
Mgr. Jana Hornáčková 214 644
Ing. Monika Makýšová 215 640

 

zdroj :www.upsvar.sk