Nachádzate sa: Úvod > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky


Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť T.Z.Ú.Company, s.r.o., IČO: 36333115, zap. v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14377/T, DIČ: 2021784248, IČ DPH: SK202178248, bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2621725871/1100 prevádzkuje Portál invalid.sk ( ďalej len „Poskytovateľ“).

 

 1. Zákazníkom Poskytovateľa je každá osoba, ktorá zaplatí Poskytovateľovi Poplatok za prístup k Predplatenej službe Poskytovateľa ( ďalej len „Zákazník“).

 

 1. Systémom sa na účely týchto VOP rozumie Poskytovateľom prevádzkovaný integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií umožňujúci Zákazníkom po zaplatení Poplatku prístup k Predplatenej službe, pričom Poskytovateľ garantuje jeho funkčnosť minimálne v rozsahu 97 % ( ďalej len „Portál“).

 

 1. Predplatenou službou sa na účely týchto VOP rozumie prístup do spoplatnených sekcií jednotlivých kategórií, podkategórií a web stránok podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa zverejnenej na stránke www.invalid.sk prostredníctvom Portálu Poskytovateľa po zaplatení Poplatku, a to počas predplateného obdobia v časovo neobmedzenom rozsahu( ďalej len „Predplatená služba“).

 

 1. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľovi zaplatí Zákazník za prístup k Predplatenej službe na určitú dobu, a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa ( ďalej len „Poplatok“).

 

 1. Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet ( ďalej len „Zariadenie“).

 

 1. Zaplatením Poplatku Zákazník potvrdzuje akceptáciu týchto VOP.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.


Článok II

Platba Poplatku a prístup Zákazníka k Predplatenej službe

 1. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom e-bankovníctva, platobnej karty, Paypal-u, prevodom z účtu, SMS platbou, prostredníctvom tretej osoby určenej Poskytovateľom alebo iným spôsobom. Všetky ceny sú vyobrazené v Euro vrátane DPH.

 

 1. Zákazník má právo uhrádzať Poplatok za prístup k Predplatenej službe na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní platby Poplatku z účtu zákazníka Poskytovateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu Zákazníka.

 

 1. Zákazník berie na vedomie, že elektronická faktúra za prístup k Predplatenej službe mu bude zaslaná prostredníctvom mailu len na základe osobitnej žiadosti doručenej Poskytovateľovi.

 

 1. Po zaplatení Poplatku v súlade s týmito VOP a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, Zákazník získa prístup k Predplatenej službe. V prípade úhrady Poplatku prostredníctvom prevodu z účtu Zákazník získa prístup k Predplatenej službe najneskôr okamihom pripísania Poplatku na účet Poskytovateľa a identifikácii Poplatku Poskytovateľom.

 

 1. Poskytovateľ má nárok na Poplatok bez ohľadu na to, či Zákazník skutočne využíval Predplatenú službu.

 

 1. Zaplatením prvého Poplatku je Zákazník zaregistrovaný v Portále.

 

 1. V prípade, ak Zákazník neposkytne Poskytovateľovi svoju e-mailovú adresu, je prístup Zákazníka k Predplatenej službe možný len zo Zariadenia, z ktorého bol Zákazník zaregistrovaný do Systému. V prípade, ak má Zákazník záujem o prístup k Predplatenej službe z akéhokoľvek iného Zariadenia musí Poskytovateľovi oznámiť svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu Poskytovateľ zašle prístupový kód k Predplatenej službe. Prostredníctvom prístupového kódu má Zákazník prístup k Predplatenej službe z akéhokoľvek Zariadenia.

 

 1. V prípade zvolenia automatického obnovovania predplatného cez systém CardPay (platobná karta) Zákazník súhlasí s automatickým platením Poplatku zo svojej platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým obnovovaním predplatného je stanovený na dobu neurčitú, a Zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť resp. zrušiť v nastaveniach Zákazníkovho konta na webstránke www.invalid.sk. Frekvencia sťahovania prostriedkov z karty Zákazníka Poskytovateľom je determinovaná predplatným obdobím (Predplatená služba) - maximálna výška zúčtovanej transakcie je týždenné, mesačné, štvrťročné alebo ročné predplatné, podľa výberu Zákazníka. Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť platbu prostredníctvom tejto služby maximálne vo výške Predplatenej služby. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty Poskytovateľ nebude uchovávať.

 

 1. Súhlasom s týmito VOP si je Zákazník vedomý a výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním Predplatenej služby na obdobie uvedené pri objednaní Predplatenej služby za Poplatok určený Poskytovateľom za Predplatenú službu v čase obnovenia cez predplatný systém platobných brán.

 

 1. Súhlasom s týmito VOP si je Zákazník vedomý a výslovne súhlasí, že ak bola na úvodné obdobie poskytnutá zľava z Poplatku, tak v nasledujúcich obdobiach pri automatickom obnovovaní Predplatenej služby už táto zľava nebude poskytnutá a Zákazník bude musieť pri automatickom obnovení zaplatiť už plnú výšku Poplatku určenú pre dané obdobie Poskytovateľom.


Článok III

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prostredníctvom Systému prístup k Predplatenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.

 

 1. Poskytovateľ garantuje Zákazníkovi prístup k Predplatenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Zákazník použije prístupový kód.

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Zákazník si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie Predplatenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v Zariadení zo strany Zákazníka.

 

 1. V prípade úhrady Poplatku formou prevodu z účtu Poskytovateľ nezodpovedá za pripísanie platby na účet Poskytovateľa. V takom prípade Poskytovateľ postupuje v súlade s článkom II bod 4 VOP.

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok a negarantuje Zákazníkovi, že počas užívania Predplatenej služby bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií jednotlivých kategórií, podkategórií a web stránok identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Zákazníka alebo ku dňu uhradenia ďalšieho Poplatku.

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Zariadenia.

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupového kódu prideleného Zákazníkovi a/alebo Zariadenia Zákazníka.

 

 1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Predplatenej službe, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Zákazník udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek odvolať.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Portálu. O dočasnom pozastavení prístupu k Predplatenej službe Poskytovateľ informuje Zákazníka oznamom zverejnenom na stránke www.invalid.sk, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k Predplatenej službe.

 

 1. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na informovanie Zákazníka o produktoch alebo službách Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

 

 1. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov Zákazníka, ktoré nie sú osobnými údajmi (e-mail, telefónne číslo) tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa zákazník do Portálu registroval.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Zákazníka k Predplatenej službe v prípade, ak Zákazník poruší svoj záväzok podľa článku IV bod 2 alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k Predplatenej službe používa na základe jedného prístupového kódu viac osôb.

 

 1. V prípade, ak Zákazník poruší svoj záväzok podľa článku IV bod 2, Poskytovateľovi vzniká voči Zákazníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý neoprávnený prístup k Predplatenej službe v dôsledku Zákazníkom zverejneného alebo sprístupneného prístupového kódu tretej osobe alebo v dôsledku nezabezpečenia ochrany prístupového kódu a/alebo Zariadenia Zákazníka pred jeho zneužitím treťou osobou. Zákazník je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do 3 dní odo dňa obdržania výzvy Poskytovateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

 

Článok IV

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo na prístup k Predplatenej službe. Predplatenú službu je prostredníctvom prístupového kódu oprávnený využívať výlučne len Zákazník. Zákazník nie je oprávnený zdieľať Predplatenú službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Predplatenej služby tretej osobe.

 

 1. Zákazník sa zaväzuje, že prístupový kód k Predplatenej službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.

 

 1. V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je Zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia Zákazníka je Poskytovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový prístupový kód k Predplatenej službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Predplatenej službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu.

 

 1. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Zákazníkom na jednotlivých sekciách kategórií, podkategórií, článkov a web stránok v rámci využívania Predplatenej služby.

 

 1. Poskytovanie predplatenej služby je začaté momentom aktivovania prístupu k Predplatenej službe a oznámení aktivácie s dodaním prístupových údajov Zákazníkovi (ďalej len „Začatie poskytovania“). Momentom Začatia poskytovania končí lehota na odstúpenie od týchto VOP.

 

 1. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so Začatím poskytovania Predplatenej služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od VOP (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)  

 

Článok V

Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Predplateným službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@invalid.sk.

 

 1. Zákazník je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

 

 1. Reklamácia Zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Portálu a Zákazník nebude mať prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

 

 1. Poskytovateľ je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. V prípade, ak je reklamácia Zákazníka v súlade s ods. 3 opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi zľavu formou predĺženia prístupu k Predplatenej službe o dobu, počas ktorej Zákazník nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Zákazníka informovať.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Zákazníka a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

 

 1. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

 

 1. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

 

 1. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Zákazník nie je občanom SR.

 

 1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.invalid.sk, minimálne na dobu 31 dní. V prípade, ak Zákazník nesúhlasí s novým znením VOP je počas tejto doby oprávnený doručiť Poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k Predplatenej službe. Po uplynutí tejto doby strácajú účinnosť tieto VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2015.

 

 

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Radi Vám pomožeme s akoukoľvek otázkou a Vašom predplatnom. Kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom.

e-mail: info@invalid.sk

infolinka: po-pia:08.30 - 17.00
tel. číslo: 0903466085

Kontakt pre médiá a prevádzkovateľov webových stránok

e-mail: invalid@invalid.sk