Nachádzate sa: Úvod > Práca > Poradenstvo > Rady a tipy pri hľadaní práce

Rady a tipy pri hľadaní práce

O  NÁS     

Kde hľadať prácu?

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí sloboda pohybu osôb medzi základné práva a umožňuje obyvateľom na území EHP pracovať v inej krajine EHP bez pracovného povolenia. Voľný pohyb pracovníkov sa bude vzťahovať na občanov nových členských štátov podliehajúcim prechodným opatreniam ustanovenýn v zmluvách o pristúpení k Európskej únii. Sekcia pod názvom „Zavedenie prechodných opatrení pre nové členské štáty“ sa zaoberá otázkami spojenými s novými členskými štátmi.

Ktoré praktické otázky by som mal zvážiť pred tým, ako začnem hľadať prácu?

Život a práca v inej európskej krajine môže priniesť určité prekážky, ako napr. prispôsobenie sa novej kultúre, práca v cudzom jazyku a oboznámenie sa s novými systémami daňových odvodov a sociálneho zabezpečenia. Najlepšie budete na to pripravení, ak budete dobre informovaní o krajine, ktorú ste si zvolili. Významnú úlohu pri hľadaní práce budú zohrávať aj vaše osobné kvality a presvedčenie a samozrejme, aj vaše vzdelanie a znalosť cudzieho jazyka.

Predtým, ako začnete hľadať prácu, je potrebné, aby ste si uvedomili, že hľadanie práce v zahraničí nemusí byť jednoduchšie ako hľadanie práce v krajine, z ktorej pochádzate (celková miera nezamestnanosti v Európskej únii je stále dosť vysoká). Na druhej strane, niektoré sektory európskeho trhu práce môžu poskytnúť veľké možnosti, napr. sektor cestovného ruchu alebo služieb (finančné služby, poradenstvo pri riadení, stavebné odvetvie, sektor IT a niektoré odvetvia zdravotníckeho sektoru), ako aj sezónne práce v poľnohospodárstve. Rovnako si musíte uvedomiť, že medzi jednotlivými regiónmi v Európskom hospodárskom priestore sú značné rozdiely v ponuke pracovných príležitostí a že situácia sa môže meniť veľmi rýchlo. Viac informácií na túto tému nájdete v sekcii „Život a práca“.

Ako začať hľadať prácu?

Aby sa vám jednoduchšie hľadala práca, pred odchodom by ste mali:
- Navštíviť webový portál EURES pre pracovnú mobilitu, na ktorej nájdete voľné pracovné miesta, informácie o životných a pracovných podmienkach, informácie o trhu práce a odkazy na ďalšie užitočné informácie. Na tejto lokalite môžete tiež zverejniť svoj životopis pre potenciálnych zamestnávateľov v celej Európe.
- Skontaktujte sa s miestnym alebo regionálnym úradom práce a požiadajte ho o radu. Možno tam nájdete poradcu EURES, ktorý vám poskytne konkrétnejšie rady v prípade vašej osoby. Ten môže prehľadať ponuky práce v systéme EURES a prekonzultovať ich s poradcom EURES pôsobiacim v krajine, o ktorú máte záujem.
- Sledujte pracovné ponuky zverejnené v domácej tlači krajiny, o ktorú máte záujem (väčšina verejných knižníc ich pravidelne dostáva). Nezabudnite, že mnoho odborných časopisov obsahuje inzeráty s pracovnými ponukami v danom odbore.
- Skontaktujte sa s verejným servisom pre sprostredkovanie prác v cieľovej krajine, ktorý by vám mal poskytnúť potrebné rady. Nezabudnite, že ako obyvateľ EHP máte v inom členskom štáte EHP rovnaké práva ako jeho občania. Vyžiadajte si konzultáciu poradcu EURES, ktorý má skúsenosti s poskytovaním pomoci záujemcom zo zahraničia.

Ďalšie menej tradičné postupy pri hľadaní práce

Nezabúdajte, že najčastejším spôsobom získavania informácií o voľných pracovných miestach je kontaktovanie Verejného servisu pre sprostredkovanie prác.

Môžete však vyskúšať aj nasledovné postupy:

- V mnohých členských štátoch pôsobia súkromné agentúry, ktoré sa orientujú predovšetkým na sprostredkovanie sezónnych prác. Zistite si, či vyžadujú poplatky za svoje služby a informujte sa o type pracovných zmlúv, ktoré ponúkajú.
- Existujú aj súkromné zamestnávateľské agentúry, ale sú zamerané predovšetkým na miesta na úrovni manažmentu, alebo na konkrétne sektory, ako napr. programovanie alebo financie.
- Pre študentov, ktorí hľadajú prácu, môžu byť veľmi užitočné veľtrhy práce a poradenské centrá pre kariérnu orientáciu.
- Spontánne zasielanie žiadostí o prácu priamo do firiem je čoraz častejšie. Mali by ste zistiť čo najviac informácií o danej firme, pretože váš úspech môže závisieť od vašej schopnosti dokázať, že vhodným spôsobom zapadnete do firemnej štruktúry a vyhovujete firemným požiadavkám. Žiadosť o zamestnanie by ste mali napísať formou listu, v ktorom uvediete vaše vzdelanie, pracovné skúsenosti a dôvody, prečo máte záujem o danú firmu. Inú možnosť ponúkajú mnohé spoločnosti, ktoré majú svoje vlastné internetové stránky s ponukou voľných pracovných miest, na ktorých môžete v niektorých prípadoch zaslať žiadosť o zamestnanie elektronickou formou.
- Vytváranie siete kontaktov je veľmi dôležité v mnohých krajinách, pretože prvé informácie o voľných pracovných miestach sa často podávajú ústnou formou.
- Stráviť určitý čas v inej krajine v rámci študijného alebo pracovného pobytu je ideálny spôsob, ako spoznať novú krajinu a poskytuje možnosť hľadať prácu priamo na mieste. Mnoho veľkých organizácií ponúka možnosť takéhoto umiestnenia.

Čomu treba venovať pozornosť pri podávaní žiadosti o zamestnanie?

Jedným z najdôležitejších krokov je zistiť si, akým spôsobom dosiahnuť uznanie vášho vzdelania v cieľovej krajine. Najdôležitejšie v prípade vysokoškolského vzdelania je zistiť, či je daná profesia regulovaná alebo nie. Regulované profesie sú tie profesie, ktoré môžu vykonávať len osoby, ktoré majú požadované vzdelanie (napr. právnici, účtovníci, učitelia, inžinieri, zdravotníci, lekári, zubní lekári, veterinárni lekári, farmaceuti a architekti). Pri niektorých uvedených profesiách sa požaduje niekoľko uznávaných a relevantných kvalifikácií. Pri iných spomínaných profesiách sa vhodnosť vzdelania posudzuje vždy na základe individuálnych predpokladov, so zreteľom na dĺžku a obsah štúdia daného odboru. Ak vaša profesia nepatrí medzi regulované profesie, môžete ju začať vykonávať hneď, ako si nájdete prácu, ale musíte sledovať všetky nevyhnutné postupy spojené s konkrétnym zamestnaním v cieľovej krajine, ktoré môžu byť odlišné od postupov, na ktoré ste boli zvyknutý.

Akým ďalším otázkam je potrebné venovať pozornosť?

Uistite sa, že ste si pripravili zrozumiteľný, dobre štruktúrovaný životopis, zameraný na konkrétne pracovné miesto. Je potrebné dať si životopis spolu s diplomami a certifikátmi (pozri vyššie) preložiť do jazyka cieľovej krajiny. Väčšina členských štátov očakáva, že predmet vášho štúdia a získaného diplomu/certifikátu priamo súvisí s pracovným miestom, o ktoré máte záujem. V niektorých členských štátoch sa tomu nepripisuje taká veľká pozornosť. EÚ prijala štandardný európsky životopis. Je vhodný aj pre záujemcov stredoškolského odborného vzdelania aj pre záujemcov s vysokoškolským vzdelaním. EUROPASS životopis podáva vo všetkých krajinách EÚ jasný prehľad o kandidátových schopnostiach a zručnostiach. Vzor životopisu je v súčasnosti dostupný v 20 jazykoch EÚ na portáli EURES On-line životopis.

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?

Podobne ako vo vašej krajine sa na pracovný pohovor v inej krajine musíte dôkladne pripraviť. Uistite sa, že máte o podniku podrobné informácie a pripravte si otázky zamerané na činnosť podniku a na konkrétne aspekty daného pracovného miesta. Budete musieť preukázať znalosť jazyka cieľovej krajiny a vhodnosť vašich kľúčových schopností a atribútov pre požiadavky zamestnávateľa na dané pracovné miesto. Mnoho veľkých podnikov v EÚ využíva tzv. hodnotiace centrá, ktoré posúdia správanie sa potenciálnych zamestnancov v skutočných životných situáciách.

Aké dokumenty si treba zobrať na pohovor?

Vo väčšine prípadov budete potrebovať:
• niekoľko kópií životopisu v požadovanom jazyku;
• overený preklad diplomu (ktorý vám poskytne váš vzdelávací inštitút alebo príslušné ministerstvo);
• fotokópiu stredoškolského vysvedčenia, dokladu o vysokoškolskom vzdelaní alebo o inom druhu vzdelania;
• pas alebo platný preukaz totožnosti;
• kópiu rodného listu;
• príslušný E-formulár, ktorý potvrdzuje vaše zdravotné poistenie (napr. E111); a
• niekoľko fotografií (formát fotografie pasu).

Môžem previesť svoju podporu v nezamestnanosti ak sa presťahujem do inej členskej krajiny EHP bez ponúkaného zamestnania?

Ak ste momentálne nezamestnaný a chcete si nájsť prácu v inej krajine EHP, je možné previesť vašu podporu v nezamestnanosti na obdobie troch mesiacov. Prevedenie podpory v nezamestnanosti sa však riadi prísnymi pravidlami a podmienkami, a preto by ste sa mali skontaktovať s vašim miestnym servisom na sprostredkovanie prác alebo s príslušným úradom práce predtým, ako podniknete konkrétne opatrenia. Ak si do troch mesiacov nenájdete prácu, môžete byť vyzvaný opustiť krajinu, aj keď príslušné orgány môžu prejaviť toleranciu, ak dokážete, že máte reálnu príležitosť získať vhodné zamestnanie. Ďalšie užitočné informácie z tejto oblasti nájdete napr. v sekcii „Život a práca“.

Zdroj:www.ec.europa.eu