Nachádzate sa: Úvod > Služby > Materiály v slepeckom písme > Telefón pre nevidiacich s Braillovým písmom

Telefón pre nevidiacich s Braillovým písmom

 

Dvad­sať­de­väť­roč­ný Ind Su­mit Da­gar zís­kal ten­to týž­deň 50 000 do­lá­rov na svoj pro­jekt te­le­fó­nu pre ne­vi­dia­cich v sú­ťa­ži Award for En­tep­ri­se, or­ga­ni­zo­va­nej švaj­čiarskym vý­rob­com ho­di­niek Ro­lex. Mla­dý di­zaj­nér z Nai Di­llí navr­hol te­le­fón s dis­ple­jom s drob­ný­mi hr­bol­ček­mi, kto­rých vý­ška je va­ria­bil­ná, tak­že mô­žu vy­tvá­rať zna­ky Braillov­ho sle­pec­ké­ho pís­ma.

V di­zaj­ne sa ako­si za­ned­bá­va­jú men­ši­no­vé sku­pi­ny v po­rov­na­ní s väč­ši­nou," po­ve­dal Da­gar pre agen­tú­ru AFP. „Di­zajn je nie­čo, čo prek­le­nie me­dze­ru me­dzi pou­ží­va­teľ­mi a tech­no­ló­giou."

Pr­vý pro­to­typ sa po­do­bá na te­le­fó­ny z 90. ro­kov, braillov­ský dis­plej do­ká­že zob­ra­ziť texto­vé sprá­vy a me­ná. K dis­po­zí­cii má byť v prie­be­hu šies­tich me­sia­cov. Da­gar však plá­nu­je aj smar­tfón, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať ma­py pre ne­vi­do­mých a za­bu­do­va­nú tech­no­ló­giu GPS.

Te­le­fó­ny pre zra­ko­vo pos­tih­nu­tých, kto­rých je vo sve­te asi 285 mi­lió­nov (mi­mo­cho­dom, pod­ľa od­ha­dov WHO, Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie, pä­ti­na z nich ži­je v In­dii), už pred­sta­vi­li aj iní vý­rob­co­via. K dis­po­zí­cii sú už mo­de­ly, kto­ré pre­vá­dza­jú text do ho­vo­re­né­ho slo­va. A nap­rík­lad ju­ho­kó­rej­ský Sam­sung zís­kal v ro­ku 2006 ce­nu za di­zajn pro­to­ty­pu te­le­fó­nu, kto­rý bol vy­vi­nu­tý v Čí­ne a umož­ňo­val pou­ží­va­te­ľom od­osie­lať a pri­jí­mať texto­vé sprá­vy v Braillo­vom pís­me. No ta­ký­to te­le­fón sa do­te­raz ne­dos­tal na trh.

Zdroj: www.itnews.sk